ชื่อ - นามสกุล :นายสนั่น ไชยเจริญ
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน ถนนพะเยา-เชียงคำ อำเำภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
Telephone :0637912089
Email :info@huaylanlocal.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหาร